BDAR
Privatumo politika

KU darbuotojams aktuali informacija

Kvalifikacija, pedagoginiai vardai

Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas pagal Lietuvos Mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. VII-71 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882), remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksu (OL L 075/67, 2005), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-572 redakcija) „Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika“ (Žin., 2011, Nr. 40-2335) ir Klaipėdos universiteto Statutu.

Aprašas reglamentuoja privalomus kvalifikacinius reikalavimus asmenims atestuojamiems ir viešo konkurso būdu siekiantiems užimti dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas 5 metų kadencijai ar įsakymo tvarka vieneriems metams ir trumpiau.

Su kvalifikacija susiję dokumentai:

Publikacijų registravimo tvarka

Parengtos ir paskelbtos mokslinės publikacijos gali būti registruojamos Mokslo ir inovacijų skyriuje arba savarankiškai įkeliamos ir tvarkomos Lietuvos akademinė elektroninė bibliotekoje eLABa sistemoje.

Registruojant mokslines publikacijas Mokslo ir inovacijų skyriuje, reikalingi:
1. Leidinio viršelis;
2. Redakcinės kolegijos puslapis;
3. Turinys;
4. Straipsnio kopija;
5. Publikacijos registravimo lapelis*.

*Būtina nurodyti mokslo kryptį ir publikacijos rūšį.

Jei leidinys turi internetinę prieigą, tuomet užtenka atsiųsti nuorodą į straipsnį ir užpildytą publikacijos registravimo lapelį el. paštu: agne.nosaviciute@ku.lt.

  • Kaip įkelti ir tvarkyti mokslo publikaciją eLABa talpykloje? PDFVIDEO
  • Kaip suformuoti savo mokslo publikacijų sąrašą ar ataskaitą? VIDEO

eLABa sistemoje taip pat suformuotas Mokslo publikacijų rūšių klasifikatorius.

Mokslo sričių ir krypčių klasifikatorius

Gamtos mokslai
N 000    
Technologijos mokslai
T 000    
Medicinos ir sveikatos mokslai
M 000    
Žemės ūkio mokslai
A 000    
Socialiniai mokslai
S 000    
Humanitariniai mokslai
H 000
N 001    Matematika T 001    Elektros ir elektronikos inžinerija M 001    Medicina A 001    Agronomija S 001    Teisė H 001    Filosofija
N 002    Fizika T 002    Statybos inžinerija M 002    Odontologija A 002    Veterinarija S 002    Politikos mokslai H 002    Teologija
N 003    Chemija T 003    Transporto inžinerija M 003    Farmacija A 003    Gyvūnų mokslai S 003    Vadyba H 003    Menotyra
N 004    Biochemija T 004    Aplinkos inžinerija M 004    Visuomenės sveikata A 004    Miškotyra S 004    Ekonomika H 004    Filologija
N 005    Geologija T 005    Chemijos inžinerija M 005    Slauga   S 005    Sociologija H 005    Istorija
N 006    Fizinė geografija T 006    Energetika ir termoinžinerija     S 006    Psichologija H 006    Etnologija
N 007    Paleontologija T 007    Informatikos inžinerija     S 007    Edukologija  
N 008    Astronomija T 008    Medžiagų inžinerija     S 008    Komunikacija ir informacija  
N 009    Informatika T 009    Mechanikos inžinerija        
N 010    Biologija T 010    Matavimų inžinerija        
N 011    Biofizika          
N 012    Ekologija ir aplinkotyra          
N 013    Botanika          
N 014    Zoologija          

Projektinės veiklos registracija

Remiantis Senato 2020 birželio 18 d. nutarimu (Nr. 11-71) dėl Klaipėdos universiteto projektų registracijos ir stebėsenos tvarko aprašo ir 2020 liepos 3 d. Rektoriaus įsakymu (Nr. 1-148) naujų projektų ir sutarčių su ūkio subjektais (kurioms numatomas avansavimas arba kofinansavimas) paraiškų registracija nuo 2020 rugsėjo 1 dienos universitete vykdoma per projektų valdymo platformą ePOVAS (http://apc.ku.lt/epovas).

Dėl prisijungimo duomenų suteikimo prie ePOVAS, projekto paraišką universitete registruojantis asmuo turi kreiptis į Strateginio plėtros ir ekonomikos skyriaus projektų valdymo ir apskaitos vyresniąją specialistę J. Beinoriūtę  el.paštu: jurate.beinoriute@ku.lt, nurodydamas savo vardą, pavardę, darbo el. paštą, padalinį. Prisijungimo duomenys bus atsiųsti į nurodytą elektroninį paštą per vieną darbo dieną.